GĐPT Chánh Tâm


25251 Campus Dr, Hayward, CA 94542
(510) 303-7515
ngoaigiao@chanhtam.org

Đặt mua đồng phục, hoa sen, bảng tên, và các phụ kiện khác qua trang Facebook hoặc tại đoàn quán Chánh Tâm.

Order uniforms, name tags, lotus emblems, and other GDPT accessories online or on-site.

Paypal là hình thức chuyển tiền an toàn, nhanh chóng tới Chánh Tâm với tài khoả Paypal hoặc là thẻ debit/credit card.

Paypal is a secured and fastest way to donate money to Chanh Tam with a Paypal account or debit/credit card.

Amazon sẽ tặng cho Chánh Tâm 0.5% của giá tiền mỗi món hàng bạn mua qua Amazon khi nhấn vào đường link bên dưới.

For every eligible purchase you make, Amazon will donate 0.5% of the price to us. Click the link!